मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन २, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूहका अधिकृत स्तर नवौ तह वा सो सरहका पदको खुला, आन्तरिक र अन्तर तह प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
साउन २, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका अधिकृतस्तर नवौं तह वा सो सरहका पदको खुला, आन्तरिक र अन्तर तह प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
साउन २, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूहका अधिकृतस्तर नवौं तह वा सो सरहका पदको खुला, आन्तरिक र अन्तरतह प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
बैशाख २३, २०८१ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवा अर्न्तगत प्रशासन सेवा (अप्राविधिक) प्रशासन, राजस्व र लेखा समूह, अधिकृतस्तर सातौं वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम
बैशाख २३, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक) पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
बैशाख २, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विविध सेवा, सहायकस्तर चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
चैत २१, २०८० प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत प्रदेश वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूहका अधिकृत नवौं तह वा सो सरहका पदहरूको खुला र अन्तरतह प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
चैत २१, २०८० प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत वन सेवाका जनरल फरेष्ट्री, फरेष्ट रिसर्च र स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूहका अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला र अन्तरतह प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
चैत २१, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत कृषि सेवा, एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ इको एण्ड मार्केटिङ्ग र स्वाइल साइन्स समूहका अधिकृत सातौं तहका पदहरूको खुला, आन्तरिक र अन्तरतह प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
चैत २१, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण, अङ्ग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, गणित, सामाजिक शिक्षा र शारीरिक शिक्षा उप-समूहका अधिकृतस्तर सातौं तह वा सो सरहका पदहरूको खुला, आन्तरिक र अन्तरतह प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
फागुन ३, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह, पब्लिक हेल्थ नर्स/सि.अ.न.मी./काउन्सलर पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
माघ २४, २०८० प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह, ल्याब टेक्निसियन पदको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम