आयोगको प्रतिक चिन्ह (लोगो) छनौट गरिएको सूचना ।
वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना - (वि.नं. ५००१०-५००१४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह र प्रशासन सेवा, लेखा र सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक), सहायक चौथो पदको)
दरखास्त रद्द गरिएको सूचना
छुट अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
प्रतिक चिन्ह (लोगो) डिजाइन सम्बन्धी सूचना
वि.नं. ADM-५०००६-५०००९/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह र प्रशासन सेवा, आ.ले.प./लेखा/सा.प्र. समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना
वि.नं. ५०००६-९/२०७९-८०, प्रशासन सेवा, आ.ले.प र लेखा समूहको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
माग पद सङ्ख्या सच्याइएको सूचना ।
वि.नं. ADM-५०००१-५०००५/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व/लेखा/सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना
नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
विवरण सुधार गरिएको सूचना
दरखास्त, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता समेत रद्द गरिएको सूचना
दरखास्त, लिखित परीक्षा र अन्तर्वाता समेत रद्द गरिएको सूचना
विवरण सुधार गरिएको सूचना
हाम्रो बारे

परिचय

प्रदेश लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी प्रदेश

मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्वन गर्दै नेपालको संविधान संम्वत २०७२ मा जारी भएपछि संविधानको भाग २३ धारा २४४ बमोजिम प्रदेशहरुमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरु रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४४ अनुसार, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने छ । संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

 

आयोगको गठनः

प्रस्तुत संवैधानिक प्रावधान बमोजिम संघीय संसदबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ बनिसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन २०७६ को प्रावधान अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगको... थप हेर्नुहोस 

सूचना तथा प्रेस बिज्ञप्ति
पदाधिकारी / कर्मचारी
सुचना अधिकारी
कार्यक्रम
थप कार्यक्रम
प्रकाशन