सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर १२, २०८० आयोगको प्रतिक चिन्ह (लोगो) छनौट गरिएको सूचना ।
मंसिर ७, २०८० वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
मंसिर ६, २०८० कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना - (वि.नं. ५००१०-५००१४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह र प्रशासन सेवा, लेखा र सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक), सहायक चौथो पदको)
कात्तिक १५, २०८० उम्मेदवारको बाबु/आमा तथा बाजेको नाम सच्याईएको सूचना
असोज २४, २०८० दरखास्त रद्द गरिएको सूचना
असोज २१, २०८० छुट अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
असोज २०, २०८० प्रतिक चिन्ह (लोगो) डिजाइन सम्बन्धी सूचना
असोज ८, २०८० वि.नं. ADM-५०००६-५०००९/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह र प्रशासन सेवा, आ.ले.प./लेखा/सा.प्र. समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना
असोज ८, २०८० वि.नं. ५०००६-९/२०७९-८०, प्रशासन सेवा, आ.ले.प र लेखा समूहको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
असोज ५, २०८० माग पद सङ्ख्या सच्याइएको सूचना ।
भदौ २८, २०८० वि.नं. ADM-५०००१-५०००५/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व/लेखा/सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना
भदौ २६, २०८० नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना