सूचना
मिति सूचना विवरण फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन ६, २०८१ स्थानीय सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५३००३/२०८०-८१ कृषि सेवा, ला.पो.डे.डे. समूह, पशु सेवा प्राविधिक पदको पदसंख्या संशोधन सम्बन्धी सूचना
साउन १, २०८१ आ.व. २०८१।०८२ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका
असार ६, २०८१ परीक्षा केन्द्रको ठेगाना सच्याईएको सूचना ।
जेठ २५, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका अधिकृतस्तर सातौं तहको पाठ्यक्रम उपर सुझाव सम्बन्धी सूचना (प्रशासन अन्तरतह र आन्तरिक)
जेठ २०, २०८१ बढुवाको विज्ञापनको दरखास्त थप स्पष्ट गरिएको सूचना ।
बैशाख २२, २०८१ विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।
चैत १४, २०८० शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(OMR Machine खरिद)
चैत ११, २०८० छुट अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।
चैत ९, २०८० प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका अधिकृतस्तर नवौं तहका पाठ्यक्रम उपर सुझाव सम्बन्धी सूचना
फागुन ३०, २०८० शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (OMR Answer sheet) प्रकाशित मिति: २०८०/११/३०
फागुन २३, २०८० तहवृद्धिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
फागुन २२, २०८० OMR Machine खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको सूचना (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०/११/२२)