प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
जेठ ७, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो र पाचौं तहका (अप्राविधिक/अप्राविधि) पदहरूको आ.प्र./बढुवा सम्बन्धी विज्ञापनको सूचना | आ.व. २०८०/०८१
बैशाख २८, २०८१ स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तहका (अप्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन | आ.व. २०८०/०८१
चैत ३०, २०८० स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर चौथो तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन | आ.व. २०८०/०८१
फागुन २५, २०८० स्थानीय तह अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (अप्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन | आ.व. २०८०/०८१
फागुन २, २०८० स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन | आ.व. २०८०/०८१ (संशोधित विज्ञापन)
माघ २६, २०८० स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन | आ.व. २०८०/०८१
फागुन ११, २०७९ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका सहायकस्तर चौथो तहका प्राविधिक तर्फ विज्ञापित पदहरुको परीक्षा तालिका
पुस ८, २०७९ सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको संशोधित परीक्षा समय तालिका
मंसिर २३, २०७९ विज्ञापनमा छुट पद थप गरिएको सम्बन्धमा
मंसिर २३, २०७९ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर चौंथो तहका (प्राविधिक) पदहरूको विज्ञापन | आ.व. २०७९/०८०
कात्तिक २५, २०७९ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर चौंथो तहका (अप्राविधिक) पदहरूको विज्ञापन
असोज २८, २०७९ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन | आ.व. २०७९/०८०