प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
फागुन ११, २०७९ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गतका सहायकस्तर चौथो तहका प्राविधिक तर्फ विज्ञापित पदहरुको परीक्षा तालिका
पुस ८, २०७९ सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको संशोधित परीक्षा समय तालिका
मंसिर २३, २०७९ विज्ञापनमा छुट पद थप गरिएको सम्बन्धमा
मंसिर २३, २०७९ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर चौंथो तहका (प्राविधिक) पदहरूको विज्ञापन | आ.व. २०७९/०८०
कात्तिक २५, २०७९ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर चौंथो तहका (अप्राविधिक) पदहरूको विज्ञापन
असोज २८, २०७९ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन | आ.व. २०७९/०८०
भदौ २४, २०७९ प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (अप्राविधिक) पदहरुको विज्ञापन
भदौ २४, २०७९ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौ तथा चौथो तहका (अप्राविधिक) पदहरुको विज्ञापन
साउन २९, २०७८ विज्ञापन नं. FRT ५४००१-५४००७/२०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तहविहीन, वन रक्षक पदको विज्ञापन
साउन २९, २०७८ विज्ञापन नं. FRT ५४००१-५४००७/२०७८-७९ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तहविहीन, वन रक्षक पदको विज्ञापन
असोज २८, २०७७ विज्ञापन नं. ENG-52020-52022/2077-78 इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको सूचना
असोज २८, २०७७ विज्ञापन नं. ENG-52015-52019/2077-78 इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, इञ्जिनियर पदको सूचना