प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
जेठ ३२, २०८० वि.नं. ५३०१३-५३०१४/२०७९-८०, स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत कृषि सेवा, भेटेरिनरी/ला.पो.डे.डे., सहायकस्तर चौथो तह (प्रा) ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ३२, २०८० वि.नं. ५३०११-५३०१२/२०७९-८०, स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत कृषि सेवा, कृषि (एकिकृत), सहायकस्तर चौथो तह (प्रा) नायब प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ३२, २०८० वि.नं. ५३००९-५३०१०/२०७९-८०, प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत कृषि सेवा भेटेरिनरी/ला.पो.डे.डे. समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्रा) ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ३२, २०८० वि.नं. ५२०१८-५२०२२/२०७९-८०, स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्रा) अमिन पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ३२, २०८० वि.नं. ५२०२३-५२०२७/२०७९-८०, स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सहायक चौथो तह (प्रा) असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ३२, २०८० वि.नं. ५२०२८/२०७९-८०, स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्रा) खा.पा.स.टे. पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ७, २०८० वि.नं. ५१०६८-५१०६९/२०७९-८०, स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्या.टे. समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक)ल्याब असिस्टेन्ट पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ७, २०८० वि.नं. ५१०५४-५१०५७/२०७९-८०, प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्या.टे. समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक)ल्याब असिस्टेन्ट पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ७, २०८० वि.नं. ५१०७०/२०७९-८०, स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) वैद्य पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ७, २०८० वि.नं. ५१०५२-५१०५३/२०७९-८०, प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) डार्करुम सहायक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ७, २०८० वि.नं. ५१०५८-५१०६२/०७९-८०, स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) अ.हे.व./को.चे.अ. पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ७, २०८० वि.नं. ५१०४०-५१०४५/२०७९-८०, प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) अ.हे.व./को.चे.अ. पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना