प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
असार १०, २०८१ परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना । विज्ञापन नं. ADM५०००६-५००१०/२०८०-८१, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा (एकीकृत) समूह, सहायकस्तर चौथो तह, सहायक/सहायक लेखापाल पद
जेठ २५, २०८१ ५६००४/२०८०-८१, विविध सेवा, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ २५, २०८१ ५६००३/२०८०-८१, विविध सेवा, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ २५, २०८१ ५३००७/२०८०-८१, कृषि सेवा, ला.पो.डे.डे. समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ २५, २०८१ ५३००६/२०८०-८१, कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ २५, २०८१ ५३००५/२०८०-८१, कृषि सेवा, एकिकृत समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) नायब प्राविधिक सहायक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ २०, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ADM५०००१-५०००५/२०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पाँचौं/लेखा सहायक/आन्तरिक लेखा परीक्षक पदको द्वितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ १६, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५२००४-५२००६/२०८०-८१, इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), असिष्टेण्ट सब-इञ्जिनियर पदको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ १६, २०८१ ५२००८/२०८०-८१, इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) खा.प.स.टे. पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ १६, २०८१ ५२००७/२०८०-८१, इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) अमिन पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ८, २०८१ विज्ञापन नं. ५१०१७-२१/२०८०-८१, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) अ.हे.व. पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
जेठ ८, २०८१ ५१०१६/२०८०-८१, स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक) ल्याब असिष्टेण्ट पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना