नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन १२, २०७८ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०७७
साउन १२, २०७८ प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६
साउन १२, २०७८ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६