प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन ३, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५००११/२०८०-८१ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक), सहायक पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
साउन ३, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५१०२४/२०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), हेल्थ असिष्टेण्ट पदको स्वीकृत नामावली सम्बन्धी सूचना
साउन ३, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५१०२३/२०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्निसियन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), ल्याब टेक्निसियन पदको स्वीकृत नामावली सम्बन्धी सूचना
साउन ३, २०८१ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५१०२२/२०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), पब्लिक हेल्थ नर्स पदको स्वीकृत नामावली सम्बन्धी सूचना
असार २, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ADM५०००६-५००१०/२०८०-८१, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा (एकीकृत) समूह, सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक), सहायक/सहायक लेखापाल पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ २०, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५६००४/२०८०-८१, विविध सेवा, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ २०, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५६००३/२०८०-८१, विविध सेवा, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ २०, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५३००७/२०८०-८१, कृषि सेवा, ला.पो.डे.डे. समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ २०, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५३००६/२०८०-८१, कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ २०, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५३००५/२०८०-८१, कृषि सेवा, प्लान्ट, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ.एक्स्टेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको.एण्ड मार्केटिङ्ग (कृषि एकीकृत) समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ १२, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५२००८/२०८०-८१, इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), खा.पा.स.टे. पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ १२, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५२००७/२०८०-८१, इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सहायकस्तर चौथो तह (प्राविधिक), अमिन पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना