प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन ३१, २०८० वि.नं.५६००३/२०७९-८०, नेपाल विविध सेवा, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं.५३०१३-५३०१४/२०७९-८०, कृषि सेवा, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं. ५३०११-१२/२०७९-८०, कृषि सेवा, नायव प्राविधिक सहायक पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं.५३००९-५३०१०/२०७९-८०, कृषि सेवा, ना.प.स्वा.प्रा./ना.प.से.प्रा. पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं. ५२०२३-२७/२०७९-८०, इञ्जिनियरिङ सेवा, असिष्टेन्ट सब-इञ्जिनियर पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं. ५२०१८-२२/२०७९-८०, इञ्जिनियरिङ सेवा, अमिन पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं.५१०७०/२०७९-७०, स्वास्थ्य सेवा, वैद्य पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं.५१०६८-६९/२०७९-८०, स्वास्थ्य सेवा, ल्याव असिष्टेन्ट पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं.५१०६३-५१०६७/२०७९-८०, स्वास्थ्य सेवा, अ.न.मी. पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं.५१०५४-५१०५७/२०७९-८०, स्वास्थ्य सेवा, ल्याव असिष्टेन्ट पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं.५१०५२-५१०५३/२०७९-८०, स्‍वास्थ्य सेवा, डार्करुम सहायक पदको स्वीकृत नामावली
साउन ३१, २०८० वि.नं. ५१०४०-५१०४५/२०७९-८०, स्वास्थ्य सेवा, अ‍.हे.व./को.चे.अ. पदको स्वीकृत नामावली