प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर ९, २०८० वि.नं. ५६००२/२०७९-८० (खुला) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत, विविध सेवा/समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
मंसिर ५, २०८० वि.नं. ५५००१/२०७९-८० (खुला) प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत, शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, सहायकस्तर पाँचौ तह, सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००६-५०००९/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००९/२०७९-८० (मधेशी) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००८/२०७९-८० (आ.ज.) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००७/२०७९-८० (महिला) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००६/२०७९-८० (खुला) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००६-५०००९/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००९/२०७९-८० (मधेशी) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००८/२०७९-८० (आ.ज.) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००७/२०७९-८० (महिला) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
कात्तिक २०, २०८० वि.नं. ADM ५०००६/२०७९-८० (खुला) स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना