प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन ६, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ADM५०००६-५००१०/२०८०-८१, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा (एकीकृत) समूह, सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक), सहायक/सहायक लेखापाल पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असार ३१, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५६००१/२०८०-८१, विविध सेवा, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असार ३१, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५५००१/२०८०-८१, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असार १८, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५६००२/२०८०-८१, विविध सेवा, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असार १८, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५३००४/२०८०-८१, कृषि सेवा, मत्स्य समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असार १८, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५३००३/२०८०-८१, कृषि सेवा, ला.पो.डे.डे. समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असार १७, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५३००२/२०८०-८१, कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असार १७, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५३००१/२०८०-८१, कृषि सेवा, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ.एक्स्टेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ्ग (एकीकृत) समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असार १६, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५२००३/२०८०-८१, इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असार १६, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५२००१-५२००२/२०८०-८१, इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), सब-इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ २८, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५१००८/२०८०-८१, स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), एनेस्थेसिष्ट सहायक पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
जेठ २८, २०८१ स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विज्ञापन नं. ५१००५-५१००६/२०८०-८१, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना