प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
मंसिर ६, २०८० कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना - (वि.नं. ५००१०-५००१४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह र प्रशासन सेवा, लेखा र सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक), सहायक चौथो पदको)
मंसिर ६, २०८० वि.नं. ५००१०-५००१४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह र प्रशासन सेवा, लेखा र सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक), सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
कात्तिक १५, २०८० वि.नं.५६००२/२०७९-८०, विविध सेवा, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
कात्तिक १५, २०८० वि.नं.५५००७-८/२०७९-८०, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
कात्तिक १४, २०८० वि.नं.५५००२-६/२०७९-८०, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
कात्तिक १३, २०८० वि.नं.५५००१/२०७९-८०, शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (प्राविधिक), सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असोज ८, २०८० वि.नं. ADM-५०००६-५०००९/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असोज ८, २०८० वि.नं. ADM-५०००६-५०००९/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असोज ८, २०८० वि.नं. ADM-५०००६/२०७९-८० (खुला), प्रशासन सेवा, आ.ले.प. समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
असोज ८, २०८० वि.नं. ADM-५०००६/२०७९-८० (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
भदौ २८, २०८० वि.नं. ADM-५०००१-५०००५/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
भदौ २८, २०८० वि.नं. ADM-५०००१-५०००४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायकस्तर पाँचौं तह (अप्राविधिक), सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना