सूचना अधिकारी (अधिकृत सातौं)

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम बाबुराम पन्थी
टेलिफोन नम्बर 9857088696
ईमेल ppsc.lumbini@gmail.com